رم جست و جو
[betterdocs_search_form]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_search_form placeholder=”جستجو…” heading=”Heading” subheading=”Subheading” category_search=”true” search_button=”true” popular_search=”true”]

فرم بازخورد
[betterdocs_feedback_form]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_feedback_form button_text=”ارسال”]

دسته بندی شبکه – طرح 1
[betterdocs_category_grid]
You can use: [betterdocs_category_grid post_counter=”true” icon=”true” masonry=”true” column=”3″ posts_per_grid=”5″ nested_subcategory=”true” terms=”term_ID, term_ID” terms_orderby=””terms_order=”” multiple_knowledge_base=”” disable_customizer_style=”” kb_slug=”” title_tag=”h2″ orderby=”” order=”” ]

باکس دسته بندی – طرح 2
[betterdocs_category_box]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_category_box post_type=”docs” category=”doc_category” orderby=”” column=”” nested_subcategory=”” terms=”” terms_orderby=”” icon=”” kb_slug=”” title_tag=”h2″ multiple_knowledge_base=”false” disable_customizer_style=”false” border_bottom=”false”]

لیست دسته بندی
[betterdocs_category_list]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_category_list post_type=”docs” category=”doc_category” orderby=”” order=”” masonry=”” column=”” posts_per_page=”” nested_subcategory=”” terms=”””terms_orderby=”” terms_order=”” kb_slug=”” multiple_knowledge_base=”false” title_tag=”h2″]

باکس دسته بندی – طرح 3
[betterdocs_category_box_2]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_category_box_2 column=”” nested_subcategory=”” terms=”” terms_orderby=”” kb_slug=”” multiple_knowledge_base=”false” disable_customizer_style=”false” title_tag=”h2″]

شبکه دسته بندی – طرح 4
[betterdocs_category_grid_2]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_category_grid_2 sidebar_list=”false” orderby=”” order=”” count=”true” icon=”” masonry=”” column=”” posts=”” nested_subcategory=”” terms=”””kb_slug=”” terms_orderby=”” terms_order=”” multiple_knowledge_base=”false” disable_customizer_style=”false” title_tag=”h2″]

پایگاه دانش چندگانه – طرح 1
[betterdocs_multiple_kb]
می توانید استفاده کنید: [betterdocs_multiple_kb=”” terms=”” disable_customizer_style=”false” title_tag=”h2″]

پایگاه دانش چندگانه – طرح 2
[betterdocs_multiple_kb_2]
شما می توانید استفاده کنید: [betterdocs_multiple_kb_2 ستون=”” شرایط=”” disable_customizer_style=”false” title_tag=”h2″]